Rady občanům

Co dělat v případě ohrožení?

112     Integrovaný záchranný systém

150     Hasiči

155     Záchranná služba

156     Městská policie

158     Policie ČR

 

Prevence doma

-Nenechavejte bez dozoru otevřený plamen
-Dbejte zvýšené opatrnosti při vaření potravin
-S otevřeným ohněm nikdy zbytečně neriskujte
-Spotřebiče instalujte v souladu s návodem výrobce
-Udržujte dobrý technický stav všech zařízení
-Zamezte přístupu dětí k možným zdrojům ohně
-Také na půdách  a ve sklepech udržujte pořádek
-Nedávejte svým dětem negativní příklad
-Před opuštěním bytu zkontrolujte jeho stav
-Svíčky musí být na nehořlavé podložce
-Otevřený oheň (ani v krbu) nenechte bez dozoru
-Při uklízení nedopalků dbejte na dokonalé uhašení
 

Vypalování suché trávy

Jaro je pro mnohé z nás to nejhezčí období v roce, ale hasičům v tuto dobu často přidělává vrásky na čele prudké tání sněhu spojené s deštivým počasím, které způsobuje na mnohých místech záplavy. Po té nastává období, kdy většina z nás vyráží buď za jarním úklidem na zahrádky a nebo na vycházky do přírody … a tady mohou nejen pro hasiče nastat perné chvíle.

Především dříve narození spoluobčané, kteří si chtějí usnadnit práci na zahrádce nebo při odstranění staré trávy na zatravněných plochách v okolí rodinných domů se pouštějí do vypalování suchého travního porostu, aniž by si uvědomovali, že nejen porušují zákon, ale ohrožují takovým jednáním své okolí. Totéž týká ve velké míře i chatařů a chalupářů, ti neohrožují jen sebe a svůj majetek, ale vzhledem k obvyklému umístění jejich odpočinkových zařízení v chatových koloniích, v lesích nebo jejich blízkosti, zde hrozí další rozšíření požáru. Není výjimkou, že při vypalování vítr obrátí plameny proti člověku, který se nadechne kouře, propadne panice nebo v kouři ztratí orientaci, v nejhorším případě může být následkem i smrt. Při plošném vypalování porostů zahyne také mnoho živočichů žijících v těchto místech.

Zákon o požární ochraně výslovně stanoví zákaz vypalování porostů jak pro běžného občana, tak i pro právnické a podnikající fyzické osoby. Všichni, kdo se dopustí porušení tohoto zákona se vystavují nebezpečí finančního postihu. Občanovi může být za tento přestupek uložena pokuta až do výše 25 000,-- Kč. Právnické a podnikající fyzické osoby mohou sice provádět spalování hořlavých látek na volném prostranství (dřevní odpad, spadané listí apod.), ale jsou povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru a předem je oznámit hasičskému záchrannému sboru. Ten může stanovit další podmínky pro spalování, popřípadě může takovou činnost zakázat. Při porušení této povinnosti se dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba správního deliktu, za který jim může být uložena pokuta až do výše 500 000,- Kč.

Rovněž jako rodiče si musíme uvědomit, že jsme ze zákona odpovědni za své děti (do 15 let), a určitě bychom neměli zapomenout je poučit o tom, jak lehce může dojít k požáru při neopatrném zacházení s ohněm na loukách, v parcích a lesích, prostě na všech místech, které si děti vybírají ke svým hrám a radovánkám. I na tyto případy vzniku požáru zákon pamatuje a postihuje je pokutou až do výše 25 000,-- Kč.

I přes neustálé výzvy ve sdělovacích prostředcích však každoročně dochází ke vzniku požárů způsobených vypalování starých porostů, které často končí tragicky s velkými materiálními škodami a v nejhorším případě ztrátou lidského života. A proto znovu upozorňujeme:

Vypalování suché trávy a porostů je zakázáno!

 

Kdy kontrola nestačí a je nutná revize?

Čistění, kontroly a revize spalinových cest mají nový právní rámec.

Nový zákon.

Zákon 320/2015 Sb. o Hasičském záchranném sboru České republiky se nasystemově ve své třetí části zabývá i čistěním, kontrolou a revizemi spalinových cest. Uvádí zde přesnou definici spalinové cesty (dutina určená k odvodu spalin do volného ovzduší) a zcela přesně určuje výjimky, na které se povinnost čistění, kontroly a revize nevztahují. Stanoví, kdo je"oprávněná osoba",která provádí čistění, kontroly a revize spalinových cest, povinnosti oprávněných osob, pokuty, které budou uloženy provozovatelům spalinových cest, ale i oprávněným osobám, které čistění, kontroly a revize nebudou provádět podle zákona a prováděcí vyhlášky.

Lhůty revizí pro zařízení pro ochranu před účinky atmosferické a statické elektřiny (hromosvody):

Maximální intervaly pro systémy ochrany před blaskem a přepětím dle souboru ČSN 62305

Hladina ochrany Vizuální kontrola Úplná revize
III. a IV. co 2 roky co 4 roky

El. měření instalace by měla být provedená jednou za rok.

Jak hasí různé hasicí přístroje:

  vodní pěnové sněhové práškové plynové
benzín, nafta, olej nevhodné výborně dobře výborně dobře
elektrický rozvaděč nesmí nesmí výborně výborně dobře
knihy, archivy dobře dobře omezeně dobře  nevhodné
hobliny, piliny výborně výborně nevhodné nevhodné nevhodné
počítač, televize nesmí nesmí dobře nevhodné dobře

 

 

Kontakt

SDH Karviná Hranice Žižkova 2387, 733 01 Karviná-Mizerov l.witoszova@seznam.cz

has.josefkunz@atlas.cz
sdhkarvinahranice@seznam.cz